Logo Tolsma-Grisnich

Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma Tolsma-Grisnich* uważa, że przetwarzane przez nią dane muszą być traktowane z najwyższą starannością. Tolsma-Grisnich szanuje Państwa prywatność i dba o to, by Państwa dane osobowe zawsze traktowane były z zachowaniem poufności i zgodnie z mającym zastosowanie prawodawstwem w sprawie ochrony prywatności. Tolsma-Grisnich dąży, by w jak najlepszy sposób zapewnić prywatność swoim klientom, odwiedzającym i pracownikom, bez względu na to, czy dotyczy ustalenia czy przekazania Państwa danych, czy też prowadzenia poufnych rozmów przez udzielających Państwu pomocy w domu opiekunów.

W jakim celu Tolsma-Grisnich przetwarza Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez firmę Tolsma-Grisnich w następujących celach:

 1. Wykonania zawartych z Państwem umów;
 2. Prowadzenia dokumentacji, jak również wewnętrznych działań związanych z zarządem;
 3. Obliczenia, ustalenia i poboru należnych kwot;
 4. Podejmowania kontaktu z Państwem i udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania;
 5. Powiadamiania Państwa o nowych produktach lub usługach firmy Tolsma-Grisnich.
 6. Zadośćuczynienia Państwa prośbom o informacje;
 7. Przeprowadzania badania stopnia zadowolenia (klienta) i działań marketingowych;
 8. Przeprowadzania naboru pracowników i ich selekcji;
 9. Ulepszania witryny internetowej i usług firmy Tolsma-Grisnich;
 10. Przesyłania elektronicznych newsletterów i przypomnień o spotkaniach wysyłanych e-mailem.
 11. Wypełniania nałożonych prawem obowiązków takich, jak obowiązek prowadzenia dokumentacji i jej przechowywania.
 12. Rozstrzygania sporów i umożliwiania przeprowadzenia kontroli księgowej;

Na jakiej podstawie Tolsma-Grisnich ma prawo do przetwarzania danych osobowych?

Tolsma-Grisnich ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ:

 • Zgodziliście się Państwo na to;
 • Jest to konieczne do wykonania zawartej z Państwem umowy;
 • Jest to konieczne do wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków i;
 • Jest to konieczne dla zaspokojenia słusznych interesów Tolsma-Grisnich lub osób trzecich.

Słusznymi interesami Tolsma-Grisnich mogą być:

 • Ochrona budynków i własności firmy Tolsma-Grisnich;
 • Ochrona i udostępnianie infrastruktury sieciowej osobom trzecim, na przykład udostępnienie Wi-Fi gościom;
 • Zapobieganie oszustwom; kontrola logowania do systemu informatycznego, na przykład ruch internetowy;
 • Realizacja celów związanych z jakością i szkoleniami;
 • Badania pracowników;
 • Audyty wewnętrzne służące poprawie opieki;
 • Realizacja celów związanych z badaniami.

Macie Państwo prawo przeciwstawić się przetwarzaniu swoich danych w oparciu o słuszny własny interes przy pomocy środka, jakim jest prawo do sprzeciwu. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”.

Kto otrzymuje Państwa dane osobowe?

Tolsma-Grisnich zaangażowała kilka stron, które w jej imieniu wykonują szereg działań. I tak Tolsma-Grisnich korzysta z usług strony, która zajmuje się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (konserwuje je i zarządza nimi).

Czy to rzeczywiście konieczne, by przekazywać firmie Tolsma-Grisnich dane osobowe?

Jeżeli firma Tolsma-Grisnich zwraca się o dane osobowe, to jej założeniem jest, że zwraca się wyłącznie o te dane, które są niezbędne dla powyżej opisanych celów. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z firmą Tolsma-Grisnich.

Czy firma Tolsma-Grisnich przekazuje dane osobowe za granicę?

Państwa dane osobowe mogą przetwarzane być w granicach Europejskiej Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są poza EOG, to dochodzi do tego wyłącznie w krajach, w których istnieje odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z artykułem 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Czy firma Tolsma-Grisnich korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania?

Nie, Tolsma-Grisnich nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 

Jak długo przechowywane będą moje dane osobowe?

Tolsma-Grisnich przechowuje Państwa dane nie dłużej niż jest to konieczne w oparciu o obowiązujące prawodawstwo.

 

W jaki sposób Tolsma-Grisnich chroni Państwa dane osobowe?

Tolsma-Grisnich stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich utratą lub jakąkolwiek formą bezprawnego przetwarzania. W tych ramach podjęte zostały różne środki, m.in. kodowanie danych, szyfrowanie komunikacji i traktowanie danych, jako informacji poufnych. Osoby, które w imieniu firmy Tolsma-Grisnich mają dostęp do Państwa danych wiąże obowiązek zachowania tajemnicy. Tolsma-Grisnich wymaga od swoich przetwarzających stosowania tych samych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa i zawarła to w umowach w sprawie przetwarzania danych.

 

Jakie prawa macie Państwo w związku z przetwarzanymi przez firmę Tolsma-Grisnich danymi osobowymi?

W oparciu o prawodawstwo przysługuje Państwu szereg praw. Zostały one pokrótce wyjaśnione poniżej.

 

Prawo do wglądu:
Macie Państwo prawo wglądu w przetwarzane przez firmę Tolsma-Grisnich dane osobowe.

Prawo do sprostowania i usunięcia
Macie Państwo prawo zlecić zmianę swoich danych lub ich usunięcie, jeżeli dane nie są (dłużej) aktualne lub, gdy ich przetwarzanie nie jest (dłużej) uzasadnione z punktu widzenia prawa.

Prawo sprzeciwu
Prawo do sprzeciwu wiąże się z tym, że możecie Państwo z powodu swojej specyficznej sytuacji sprzeciwić się określonemu rodzajowi przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia
W określonych warunkach macie Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Wiąże się to z okresowym „zamrożeniem” przetwarzania Państwa danych przez firmę Tolsma-Grisnich. Na prawo to możecie Państwo powołać się w czterech sytuacjach:

 • W oczekiwaniu na ocenę wniosku o sprostowanie;
 • W przypadku, gdy dane winny zostać wymazane, ale nie składacie Państwo wniosku o ich usunięcie;
 • W przypadku, gdy firma Tolsma-Grisnich nie potrzebuje dłużej danych, podczas gdy Państwo te dane potrzebujecie do przygotowania sprawy sądowej;
 • W oczekiwaniu na ocenę wniosku o sprzeciw;

Prawo do przeniesienia danych
Macie Państwo prawo przekazane dane firmie Tolsma-Grisnich otrzymać (z powrotem) w standardowym formacie pliku. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę lub zawartą z Państwem umowę. Prawo dotyczy wyłącznie danych, które przetwarzane są przez nas w postaci cyfrowej (a więc nie są przetwarzane na „papierze”). Macie Państwo swobodę w przekazaniu tych danych innej stronie.

Cofnięcie zgody
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w oparciu o Waszą zgodę, to macie Państwo w każdym czasie prawo do cofnięcia jednorazowo wydanej zgody. Natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych.

Cofnięcie zgody nie ma mocy wstecznej; całe przetwarzanie, do którego już doszło jest prawne.

Wykonanie praw
Wykonanie praw jest z zasady dla Państwa bezpłatne z zastrzeżeniem nadużycia. Swoje prawa możecie Państwo wyegzekwować kontaktując się z nami korzystając z niżej podanych danych do kontaktu.

Terminy
Staramy się, by na Państwa pytania/wnioski odpowiedzieć w ciągu miesiąca. Jeżeli odpowiedź na Państwa pytanie lub wniosek zabierze więcej czasu, powiadomimy Państwa o tym w ciągu miesiąca. Może się zdarzyć, że z powodu poziomu skomplikowania wniosku lub liczby wniosków termin udzielenia odpowiedzi przedłuży się do trzech miesięcy.

Tożsamość
Tolsma-Grisnich może zwrócić się do Państwa w przypadku wszystkich pytań i wniosków o potwierdzenie swojej tożsamości. U podstaw takiego działania firmy Tolsma-Grisnich leży troska o to, by Państwa dane osobowe nie trafiły w niepowołane ręce lub by nie doszło do dokonania nieuprawnionych zmian w danych osobowych. Aby sprawa mogła zostać załatwiona jak najsprawniej firma Tolsma-Grisnich zwraca się z prośbą, by Państwo przesłali wraz z wnioskiem kopię swojego dokumentu tożsamości. Proszę zaznaczyć na kopii, że jest to kopia; komu i w jakim celu zostaje przekazana i datę jej przekazania.
Kopia Państwa dokumentu tożsamości wykorzystana zostanie wyłącznie do potwierdzenia Państwa tożsamości, a następnie od razu zostanie zniszczona.

Indywidualne rozstrzygnięcie każdej sprawy
Chcielibyśmy Państwu przekazać, że wyżej opisane Wasze prawa nie są prawami bezwzględnymi. Mogą pojawić się okoliczności, które sprawią, że firma Tolsma-Grisnich nie zastosuje się do Państwa wniosku. Tolsma-Grisnich każdy wniosek rozważy zgodnie z jego meritum. Jeżeli firma Tolsma-Grisnich nie będzie mogła przychylić się do Państwa wniosku, to zostaniecie o tym poinformowani wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku możecie Państwo sprawę skierować do sądu.
Prawo do sprzeciwu, aby dane wykorzystywane były w celu prowadzenia marketingu (bezpośredniego) jest prawem bezwzględnym. Honorowane jest wyrejestrowanie się z naszych handlowych informatorów.

Czy w firmie Tolsma-Grisnich istnieje pracownik odpowiedzialny za ochronę danych osobowych?

Tolsma-Grisnich nie powołała specjalnego pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Czy chcecie Państwo złożyć skargę na sposób przetwarzania danych osobowych przez firmę Tolsma-Grisnich?

Jeżeli tak, to proszę złożyć ją w organie sprawującym nadzór. Organ Nadzoru Danych Osobowych zajmuje się nadzorem przestrzegania ustawodawstwa o ochronie prywatności. Dane do kontaktu Organu Nadzoru Danych Osobowych znajdują się na witrynie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Pytania?

Zawsze możecie Państwo w sprawie przetwarzania Waszych danych osobowych zadać pytanie firmie Tolsma-Grisnich. W tym celu możecie Państwo użyć poniższych danych do kontaktu.

Zmiany

Tolsma-Grisnich może dokonać zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zmiany ogłoszone zostają na witrynie internetowej firmy Tolsma-Grisnich. Z tego powodu firma Tolsma-Grisnich doradza Państwu systematyczne sprawdzanie czy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie uległo zmianie.

W jaki sposób możecie Państwo skontaktować się z firmą Tolsma-Grisnich?

Z pytaniami związanymi z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności i przetwarzaniu Waszych danych osobowych przez firmę Tolsma-Grisnich możecie Państwo kierować się na adres:

e-mail privacy@tolsma.com

Dodatkowe oświadczenie związane z korzystaniem z witryny internetowej firmy Tolsma-Grisnich

W związku ze świadczeniem usług online firma Tolsma-Grisnich dokonuje ustalenia danych. Dochodzi do tego na przykład w przypadku, gdy korzystacie Państwo z możliwości zadania pytania czy umieszczenia uwagi za pomocą naszej witryny internetowej. Istnieje wtedy możliwość, że zaistnieje konieczność podania danych lub, że sami Państwo z własnej woli przekażecie określone dane osobowe. W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną przetworzone wyłącznie w celu ustalenia Waszej tożsamości, jako osoby składającej zapytanie lub wniosek. Państwa dane nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że firma Tolsma-Grisnich zobowiązana jest do tego przepisem prawa, wyrokiem sądowym lub wyraziliście Państwo na to zgodę.

Dane odwiedzin

Na niniejszej witrynie internetowej (www.TolsmaGrisnich.nl) rejestrowane są ogólne dane odwiedzin, które nie umożliwiają identyfikacji odwiedzających. Chodzi tu o najczęściej odwiedzane strony, sposób poruszania się po sieci, moment odwiedzin, wykorzystywaną przeglądarkę, region geograficzny odwiedzającego i wykorzystywaną wyszukiwarkę. Dane te wykorzystywane są, w celu optymalizacji organizacji witryny. Dane te mogą wykorzystywane być również, by umieszczać na witrynie odpowiednie informacje. W ten sposób firma Tolsma-Grisnich może lepiej dostosować swoje usługi do Państwa potrzeb.

Ciasteczka

Niektóre części witryny internetowej Tolsma-Grisnich mogą zawierać ciasteczka. Ciasteczka to małe fragmenty informacji (pliczki), które na Państwa komputerze zapisuje witryna internetowa. Witryna internetowa przekazuje instrukcje przeglądarce, przy użyciu której Państwo oglądacie strony internetowe (np. Internet Explorer), by zapisała ona ciasteczka na Waszym komputerze. Ciasteczka nie są wykorzystywane do pozyskiwania osobistych informacji, czy ich zapisywania. Przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, możecie Państwo dokonać wyboru, czy ciasteczka mają być akceptowane, w ten sposób na bieżąco będziecie informowani, kiedy jakieś ciasteczko będzie umieszczane, czy wszystkie mają zostać odrzucone. Konieczne informacje jak to zrobić, znajdują się w pomocy Państwa przeglądarki.

Poprzez naszą witrynę zostają umieszczone, jako część usługi Analytics, ciasteczka amerykańskiego przedsiębiorstwa Google. Korzystamy z tej usługi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Google może udzielać tych informacji osobom trzecim, w przypadku gdy zostanie do tego zobowiązany prawem i tak dalece jak osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu. Informacje zbierane przez Google są w miarę możliwości anonimizowane. Państwa adres IP nie jest w żaden sposób przekazywany. Informacje przenoszone są do Google i zapisywane przez nich na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Tolsma-Grisnich i inne witryny internetowe

Na witrynie internetowej firmy Tolsma-Grisnich znajduje się szereg hiperlinków prowadzących do innych witryn internetowych. Firma Tolsma-Grisnich nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem przez te strony Państwa danych osobowych. Proszę, na stronie, którą Państwo odwiedzacie, zapoznać się, jeżeli jest tam zamieszczone, z oświadczeniem o ochronie prywatności.

Ogólne dane do kontaktu:

Tolsma-Grisnich

www.TolsmaGrisnich.nl

Tel.: +31 (0)527 63 64 65
Faks: +31 (0)527 69 95 32
E-mail: info@tolsma.com

*Tolsma-Grisnich to nazwa handlowa, z której korzystają i którą reprezentują odpowiednio Tolsma Techniek Emmeloord B.V. („Tolsma”) i Machinefabriek Grisnich B.V. („Grisnich”), obie z siedzibą w Emmeloord, stanowiące część tej samej spółki dominującej Tolsma Beheer Emmeloord B.V. Tolsma i Grisnich ponoszą wspólnie odpowiedzialność w rozumieniu artykułu 26 RODO.

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji Zaakceptować