Maximale kwaliteit

Persoonlijke service

75 jaar ervaring

Home

Actueel

Carrières

Contact

Mijn VisionWebshop

Privacystatement Tolsma-Grisnich

U bent hier:

Home

Privacy statement

Privacy statement

Tolsma-Grisnich vindt dat persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld.

Tolsma-Grisnich vindt dat persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Tolsma-Grisnich respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Tolsma-Grisnich streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw thuis- of woonzorghulpverlener(s).


Waarvoor verwerkt Tolsma-Grisnich uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Tolsma-Grisnich verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van Tolsma-Grisnich;
 6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 8. Het doen van personele werving en selectie activiteiten;
 9. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Tolsma-Grisnich;
 10. Voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per e-mail worden verzonden;
 11. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 12. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.


Op grond waarvan mag Tolsma-Grisnich deze persoonsgegevens verwerken?

Tolsma-Grisnich mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • U hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Tolsma-Grisnich of van een derde.

 

Gerechtvaardigde belangen van Tolsma-Grisnich kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Tolsma-Grisnich;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gasten wifi;
 • Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Medewerkers onderzoeken;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in dit Privacy Statement.


Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Tolsma-Grisnich heeft een aantal partijen ingeschakeld die werkzaamheden voor Tolsma-Grisnich verrichten. Zo maakt Tolsma-Grisnich gebruik van een partij die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt.


Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Tolsma-Grisnich te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Tolsma-Grisnich als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens wordt gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Tolsma-Grisnich te sluiten.


Geeft Tolsma-Grisnich gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Indien er verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER plaats vindt dan geschiedt dat alleen in landen met een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 AVG.


Maakt Tolsma-Grisnich gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Tolsma-Grisnich maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.


Hoe lang worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Tolsma-Grisnich bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.


Hoe beveiligt Tolsma-Grisnich uw persoonsgegevens?

Tolsma-Grisnich neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Tolsma-Grisnich toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Tolsma-Grisnich verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.


Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Tolsma-Grisnich verwerkte persoonsgegevens?


Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.


Inzagerecht

U heeft het recht de door Tolsma-Grisnich verwerkte persoonsgegevens in te zien.


Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.


Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.


Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Tolsma-Grisnich de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Tolsma-Grisnich de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Tolsma-Grisnich verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.


Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.


Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor U in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.


Termijnen

Wij streven er naar uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.


Identificatie

Tolsma-Grisnich kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Tolsma-Grisnich om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoekt Tolsma-Grisnich u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft.

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.


Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Tolsma-Grisnich aan een verzoek geen gehoor kan geven. Tolsma-Grisnich zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Tolsma-Grisnich aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.


Heeft Tolsma-Grisnich een Functionaris Gegevensbescherming?

Tolsma-Grisnich heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.


Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Tolsma-Grisnich?

U kunt dan altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Tolsma-Grisnich vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact op via onderstaande contactgegevens.


Wijzigingen

Tolsma-Grisnich kan dit privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Tolsma-Grisnich. Tolsma-Grisnich adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.


Hoe neemt u contact met Tolsma-Grisnich op?

Voor vragen over dit privacy statement en/of de verwer

king van uw persoonsgegevens door Tolsma-Grisnich kunt u contact opnemen met:

E [email protected]


Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Tolsma-Grisnich

In het kader van onze online dienstverlening legt Tolsma-Grisnich gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Tolsma-Grisnich daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.


Bezoekgegevens

Op deze website (www.TolsmaGrisnich.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Tolsma-Grisnich haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.


Cookies

Sommige delen van de website van Tolsma-Grisnich kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Tolsma-Grisnich en andere websites

Op de website van Tolsma-Grisnich treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Tolsma-Grisnich kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Contactgevens:


Tolsma-Grisnich

www.tolsmagrisnich.nl

+31 (0)527 63 64 65

F. +31 (0)527 69 95 32

E. [email protected]

*Tolsma-Grisnich is handelsnaam die gebruikt en geuit wordt door respectievelijk Tolsma Techniek Emmeloord B.V. (‘ Tolsma’) en Machinefabriek Grisnich B.V. (‘Grisnich’) beiden gevestigd te Emmeloord en deel uitmakend van dezelfde moedermaatschappij Tolsma Beheer Emmeloord B.V. Tolsma en Grisnich zijn gezamenlijk verantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG.